Lắc tài xỉu trực tiếp Nền tảng đáng tin cậy

Kế hoạch Tổ chức Ngày chuyển đổi số của Lắc tài xỉu trực tiếp năm 2023

KẾ HOẠCH

 Tổ chức Ngày Chuyển đổi số của Lắc tài xỉu trực tiếp năm 2023

 

Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình; Thực hiện Kế hoạch số 1774/KH-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc Tổ chức Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023; Kế hoạch số 1253a/KH-ĐHQB ngày 05/7/2023 của Lắc tài xỉu trực tiếp về việc thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU của  Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 – 2025, năm 2023, Lắc tài xỉu trực tiếp xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Ngày Chuyển đổi số là sự kiện giúp nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số với mỗi cán bộ giảng viên, sinh viên, của Lắc tài xỉu trực tiếp và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của tỉnh, của quốc gia.
  2. Với quan điểm chuyển đổi số để giúp giải quyết các vấn đề của cuộc sống, Ngày Chuyển đổi số sẽ đánh dấu ý nghĩa của chuyển đối số như là một phương thức phát triển mới trong thời gian tới, mở ra những không gian mới cho sự phát triển. Chuyển đổi số không phải là thêm một việc mới, mà chuyển đổi số là thêm một cách làm mới cho những việc hiện tại.
  3. Đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, đồng bộ với Kế hoạch triển khai Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình năm 2023 phù hợp với điều kiện thực tế của Lắc tài xỉu trực tiếp .

II. NỘI DUNG

– Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số thông qua các hoạt động cụ thể như sau:

+ Thiết kế banner truyển thông ngày Chuyển đổi số 10.10 đưa lên website.

+ Tổ chức truyền thông về ý nghĩa, vai trò và các nội dung và các lĩnh vực ưu tiên chuyển đối số trong chương trình chuyển đổi số quốc gia.

– Thiết kế chuyên mục trên hệ thống website của Nhà trường để phục vụ đưa các tin bài hoạt động, kế hoạch, chương trình,… liên quan đến chuyển đổi số của Lắc tài xỉu trực tiếp lên hệ thống Internet.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Thực hiện theo Quyết định số 1531/QĐ-ĐHQB ngày 18/8/2023 của Lắc tài xỉu trực tiếp về việc phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nội dung phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2020 – 2025, năm 2023 tại Lắc tài xỉu trực tiếp .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Nhà trường

Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch Tổ chức ngày chuyển đổi số.

  1. Tổ giúp việc về nội dung chuyển đổi số

– Chủ trì xây dựng kế hoạch Tổ chức ngày chuyển đổi số của Lắc tài xỉu trực tiếp năm 2023.

– Triển khai các nội dung đã xây dựng một cách hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện của Nhà trường.

– Xây dựng dự trù kinh phí để thực hiện kế hoạch này.

– Tổng hợp báo cáo Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Nhà trường về kết quả thực Kế hoạch này.

  1. Phòng KH-TC & QLĐT

Tham mưu, bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của Kế hoạch này.

  1. Các đơn vị khác trong Nhà trường

– Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số. Giới thiệu chuyên mục Chuyển đổi số của Lắc tài xỉu trực tiếp cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong Nhà trường.

– Phối hợp với Tổ giúp việc về nội dung Chuyển đổi số để triển khai hiệu quả kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Ngày Chuyển đổi số Lắc tài xỉu trực tiếp năm 2023; yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả./.

KH 1891_0001